POMOCNA DŁOŃ

Zadanie publiczne pn: „POMOCNA DŁOŃ” z zakresu rehabilitacji zawodowej i publicznej osób niepełnosprawnych realizowaliśmy w listopadzie i grudniu 2011 roku poprzez:

  • Prowadzenie rehabilitacji, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, pomocy logopedycznej oraz terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej,
  • Udzielanie informacji na temat przysługujących osobom niepełnosprawnym ulg, uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.

W ramach zadania prowadziliśmy:

PUNKT INFORMACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Głównym zadaniem PUNKTU INFORMACYJNEGO było udzielanie i upowszechnianie informacji, służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Punkt był czynny przez 3 dni w tygodniu.

REHABILITACJĘ
Usługi rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych były świadczone w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „NADZIEJA” w Łowiczu, ul. Podrzeczna 4 (parter, wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo) oraz w domu osób mających problemy z przemieszczaniem, w sposób ciągły przez 6 dni w tygodniu przez cały okres trwania projektu przez 2 wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii i 1 technika masażystę.
Z rehabilitacji mogła skorzystać każda osoba posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ
Terapia zajęciowa z udziałem osób niepełnosprawnych była prowadzona przez 4 dni w tygodniu przez cały czas trwania projektu przez 2 dyplomowanych instruktorów terapii zajęciowej i polegała na utrzymaniu sprawności fizycznej i zdrowotnej (gimnastyka, spacery, zabawy ruchowe), usamodzielnianiu, pobudzaniu zaradności przez naukę samodzielnego ubierania, rozbierania, spożywanie posiłków i utrzymywania porządku wokół siebie, nauce współżycia w grupie i środowisku poprzez kształtowanie pozytywnych cech osobowości i kultury życia codziennego.

POMOC LOGOPEDYCZNĄ
Pomoc logopedyczna była udzielana przez 2 dni w tygodniu przez dyplomowanego logopedę i polegała na kształtowaniu prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej.

POMOC PEDAGOGICZNĄ
Pomoc pedagogiczna była udzielana 2 razy w tygodniu przez doświadczonego magistra pedagogiki i polegała na prowadzeniu zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży (usprawnianie czytania i pisania).

POMOC PSYCHOLOGICZNĄ
Pomoc psychologiczna była udzielana 4 razy w tygodniu przez psychologa zdrowia i psychoterapii i polegała na prowadzeniu stałej diagnostyki psychologicznej, konsultowanej z rodzicami oraz psychoedukacji rodziców i dzieci niepełnosprawnych.

Zadanie publiczne Pomocna dłoń zakończone zostało 31 grudnia 2011 roku. Wzięło w nim udział 50 beneficjentów (25 osób z terenu powiatu zgierskiego i 25 osób z powiatu łowickiego).